B1: Zertifikat

این آزمون یک آزمون سنجش مهارت های زبانی طراحی شده در موسسه گوته برای نوجوانان و  بزرگسالان است. این آزمون، استقال شما در استفاده از زبان آلمانی در سطح متوسط را از شما انتظار دارد و مطابق با سطح سوم (B2) در مقیاس “شایسنگی های شش گانه چارچوب مرجع مشترک زبان های اروپایی (GER)” است.

شما می توانید این آزمون را در کشور آلمان و یا در نمایندگی های موسسه گوته در سراسر جهان ثبت نام و شرکت نمایید. هنگام امادگی برای شرکت در آزمون، با مکاتبه با مرکز مورد نظر برای حضور، درباره قیمت و تقویم آزمون پیگیر شوید.