B2: ZERTIFIKAT

این آزمون یک آزمون سنجش مهارت های زبانی طراحی شده در موسسه گوته برای  نوجوانان و بزرگسالان است. این آزمون، مهارت های زبانی سطح پیشرفته را از شما انتظار دارد و مطابق با سطح چهارم (B2) در مقیاس “شایستگی های شش گانه چارچوب مرجع مشترک زبان های اروپایی (GER)” است.

شما می توانید این آزمون را در کشور آلمان و یا در نمایندگی های موسسه گوته در سراسر جهان ثبت نام و شرکت نمایید. هنگام امادگی برای شرکت در آزمون، با مکاتبه با مرکز مورد نظر برای حضور، درباره قیمت و تقویم آزمون پیگیر شوید.