Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

 

TestDaF یک آزمون سنجش مهارت زبان آلمانی در سطح پیشرفته است. سطح این آزمون شامل سطوح B2 و C1 در مقیاس شش سطحه شایستگی زبانی در چارچوب مرجع مشترک زبانهای اروپایی (GER) می شود.

اگر شما آزمون TestDaF را در چهار بخش از آزمون، با نمره سطح 4 به پایان رسانده باشید، گواهی معتبری به عنوان مدرک زبان آلمانی از موسسه گوته دریافت می کنید که برای پذیرش در تقریباً همه رشته ها و دوره های دانشگاههای آلمان معتبر است.

آزمون زبان TestDaF همچنین یک اثبات شناخته شده بین المللی در مورد مهارت های زبان آلمانی شما برای پروژه های علمی و حرفه های دانشگاهی است.